सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
कृषि टेलिभिजनबाट प्रशारण गर्ने सम्बन्धि सूचना स्थगन गरिएको सूचना 2080-02-07 Continuous
कृषि सम्बन्धी विभिन्न मिडियाबाट परियोजनाको गतिविधि प्रकाशन प्रसारण एवं प्रचार प्रसार सम्बन्धी कार्यको प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना 2080-02-03 Closed !!!
Second Notice for Invitation for Sealed Quotation for Procurement of Office Goods ( Desktop Computer, Laptop, Printer, High speed Scanner, AC, Electric Scooter) 2080-01-20 Closed !!!
Invitation for Sealed Quotation for Procurement of Office Goods ( Desktop Computer, Laptop, Printer, High speed Scanner, AC, Electric Scooter) 2080-01-05 Closed !!!
कृषि अधिकृत पदको अन्‍तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना। 2079-09-04 Continuous

प्रकाशनहरु

कृषि यान्‍त्रिकरणः लगत,लागत र प्रतिफल पुस्‍तिका 2079/80
बार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण (आ.व. २०७8/७9)
अनुदान विवरण पुस्तिका (आ.व. २०७8/७9)
कृषि तथा पशुन्‍छी डायरी 2080
अनुदान विवरण पुस्तिका (आ.व. २०७5/७6)
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
दरखास्‍त फारम
पशुसेवा प्राविधिक पाठयक्रम 2077-78
कृषि सेवा प्राविधिक पाठ्यक्रम 2077-78
विषयगत-प्राविधिक-कार्य-समूह-कार्यन्वयन-कार्यविधी-२०७४
न्‍यनतम समर्थन मूल्‍यमा धान खरिद र व्‍यवस्‍थापन गर्ने सम्‍बन्‍धी निर्दोशिका -2077
कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला निर्माण कार्यक्रम कार्यविधि - २०७५
आ.व. 2079/80 को दोस्रो त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक प्रगति
आ.व. 207८/७९ मा संचालित पकेट विकास कार्यक्रम
आ.व. २०७८/७९को परियोजना व्यवस्थापन एकाइको वार्षिक कायर्क्रम
आ.व. 207८/७९ मा संचालित ब्लक विकास कार्यक्रम
व्यवसायिक-कृषि-उत्पादन-केन्द्र-ब्लक-विकास-कार्यक्रम-संचालन २०७३
व्यवसायिक-कृषि-उत्पादन-केन्द्र-पकेट-विकास-कार्यक्रम-संचालन २०७३
प्रतिफलमा-आधारित-प्रोत्साहन-अनुदान-कार्यक्रम-संचालन-कार्यविधि-२०७३