सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
कृषि स्नातक (इन्टर्न) खटाउने कार्यक्रमका लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2077-07-23 Closed !!!
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual) 2077-06-05 Continuous
जानकारी सम्बन्धमा 2077-05-23 Continuous

प्रकाशनहरु

व्यवसायिक माछा पालन प्रविधि पुस्तिका
वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगती विवरण (आ.व. २०७४/75 तथा २०७५/७६)
बन्दा र काउली खेति प्रबिधि
कृषि डायरी २०७६
पशुसेवा प्राविधिक पाठयक्रम
कृषि सेवा प्राविधिक पाठ्यक्रम
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला निर्माण कार्यक्रम कार्यविधि - २०७५
सघन फलफुल विकास कार्यक्रम संचलन कार्यविधि -२०७५
आ.व. २०७५/७६ को तृतीय चौमासिक र बार्षिक कार्यक्रमको प्रगती प्रतिवेदन