सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना 2077-11-03 Closed !!!
दरखास्त फारम र प्रवेश पत्र 2077-11-03 Closed !!!
कृषि स्नातक (इन्टर्न) खटाउने कार्यक्रमका लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2077-07-23 Closed !!!

प्रकाशनहरु

वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण (आ.व. २०७६/७७)
अनुदान विवरण पुस्तिका (आ.व. २०७६/७७)
व्यवसायिक माछा पालन प्रविधि पुस्तिका
वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगती विवरण (आ.व. २०७४/75 तथा २०७५/७६)
पशुसेवा प्राविधिक पाठयक्रम
कृषि सेवा प्राविधिक पाठ्यक्रम
सेवा करारमा कृषि/पशु सेवा प्राविधिक छनौट सम्बन्धी कार्यबिधि
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला निर्माण कार्यक्रम कार्यविधि - २०७५
आ.व. २०७५/७६ को तृतीय चौमासिक र बार्षिक कार्यक्रमको प्रगती प्रतिवेदन