सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
दरखास्त फारम र प्रवेश पत्र 2076-07-17 Closed !!!
सेवा करारमा पदपूर्तिको सूचना 2076-06-14 Closed !!!
कृषि स्नातक (ईन्टर्न)खटाउने कार्यक्रमका लागिआशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2076-06-06 Closed !!!

प्रकाशनहरु

बन्दा र काउली खेति प्रबिधि
कृषि डायरी २०७६
भकारो सुधार - पर्चा
माटोको नमुना संकलन - पर्चा
पशुसेवा प्राविधिक पाठयक्रम
कृषि सेवा प्राविधिक पाठ्यक्रम
कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला निर्माण कार्यक्रम कार्यविधि - २०७५
सघन फलफुल विकास कार्यक्रम संचलन कार्यविधि -२०७५
कृषि उपज प्रशोधन कारखाना स्थापना अनुदान कार्यविधि - २०७५
आ.व. २०७५/७६ को तृतीय चौमासिक र बार्षिक कार्यक्रमको प्रगती प्रतिवेदन