सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
कृषि अधिकृत पदको अन्‍तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना। 2079-09-04 Continuous
पशु सेवा अधिकृतको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-09-01 Continuous
कृषि अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा (सेवा करार) 2079-08-22 Continuous
पशु विकास अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा (सेवा करार) 2079-08-22 Continuous
न्‍यनतम समर्थन मूल्‍यमा धान खरिद र व्‍यवस्‍थापन गर्ने सम्‍बन्‍धी सूचना (आ.व. 2079/80) 2079-07-29 Continuous

प्रकाशनहरु

मेशिनले धान रोप्‍नका लागि जानकारीमुलक पुस्‍तिका
मेशिनरी औजारहरुको सञ्‍चालनका विधि
किवीफल खेती प्रविधि पुस्‍तिका
सुन्‍तलाजात फलफूलमा खाद्यतत्त्वको एकीकृत व्यवस्थापन
बार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण (आ.व. २०७७/७८)
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
दरखास्‍त फारम
पशुसेवा प्राविधिक पाठयक्रम 2077-78
कृषि सेवा प्राविधिक पाठ्यक्रम 2077-78
न्‍यनतम समर्थन मूल्‍यमा धान खरिद र व्‍यवस्‍थापन गर्ने सम्‍बन्‍धी निर्दोशिका -2077
कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला निर्माण कार्यक्रम कार्यविधि - २०७५
सघन फलफुल विकास कार्यक्रम संचलन कार्यविधि -२०७५
आ.व. 2079/80 को दोस्रो त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक प्रगति
आ.व. 207८/७९ मा संचालित पकेट विकास कार्यक्रम
आ.व. २०७८/७९को परियोजना व्यवस्थापन एकाइको वार्षिक कायर्क्रम
आ.व. 207८/७९ मा संचालित ब्लक विकास कार्यक्रम