सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
कृषि स्नातक (इन्टर्न) खटाउने कार्यक्रमको लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-06-22 Closed !!!
न्यूनतन समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-05-31 Continuous
कृषि टेलिभिजनबाट प्रशारण गर्ने सम्बन्धि सूचना स्थगन गरिएको सूचना 2080-02-07 Continuous
कृषि सम्बन्धी विभिन्न मिडियाबाट परियोजनाको गतिविधि प्रकाशन प्रसारण एवं प्रचार प्रसार सम्बन्धी कार्यको प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना 2080-02-03 Closed !!!
Second Notice for Invitation for Sealed Quotation for Procurement of Office Goods ( Desktop Computer, Laptop, Printer, High speed Scanner, AC, Electric Scooter) 2080-01-20 Closed !!!

प्रकाशनहरु

कृषि यान्‍त्रिकरणः लगत,लागत र प्रतिफल पुस्‍तिका 2079/80
बार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण (आ.व. २०७8/७9)
अनुदान विवरण पुस्तिका (आ.व. २०७8/७9)
कृषि तथा पशुन्‍छी डायरी 2080
अनुदान विवरण पुस्तिका (आ.व. २०७5/७6)
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
दरखास्‍त फारम
पशुसेवा प्राविधिक पाठयक्रम 2077-78
कृषि सेवा प्राविधिक पाठ्यक्रम 2077-78
विषयगत-प्राविधिक-कार्य-समूह-कार्यन्वयन-कार्यविधी-२०७४
न्‍यनतम समर्थन मूल्‍यमा धान खरिद र व्‍यवस्‍थापन गर्ने सम्‍बन्‍धी निर्दोशिका -2077
कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला निर्माण कार्यक्रम कार्यविधि - २०७५
आ.व. 2079/80 को दोस्रो त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक प्रगति
आ.व. 207८/७९ मा संचालित पकेट विकास कार्यक्रम
आ.व. २०७८/७९को परियोजना व्यवस्थापन एकाइको वार्षिक कायर्क्रम
आ.व. 207८/७९ मा संचालित ब्लक विकास कार्यक्रम
व्यवसायिक-कृषि-उत्पादन-केन्द्र-ब्लक-विकास-कार्यक्रम-संचालन २०७३
व्यवसायिक-कृषि-उत्पादन-केन्द्र-पकेट-विकास-कार्यक्रम-संचालन २०७३
प्रतिफलमा-आधारित-प्रोत्साहन-अनुदान-कार्यक्रम-संचालन-कार्यविधि-२०७३
/sites/default/files/2023-10/%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A4%A8%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%A8%20%E0%A4%AE%E0%A5%82%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%20%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%20%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A6%20%E0%A4%B0%20%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8%20%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%87%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE.pdf