जम्मा प्रकाशन: 3
व्यवसायिक-कृषि-उत्पादन-केन्द्र-ब्लक-विकास-कार्यक्रम-संचालन २०७३
व्यवसायिक-कृषि-उत्पादन-केन्द्र-पकेट-विकास-कार्यक्रम-संचालन २०७३
प्रतिफलमा-आधारित-प्रोत्साहन-अनुदान-कार्यक्रम-संचालन-कार्यविधि-२०७३