जम्मा प्रकाशन: 19
सेवा करारमा कृषि/पशु सेवा प्राविधिक छनौट सम्बन्धी कार्यबिधि
व्यवसायिक माछा पालन प्रविधि पुस्तिका
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगती विवरण (आ.व. २०७४/75 तथा २०७५/७६)
कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला निर्माण कार्यक्रम कार्यविधि - २०७५
सघन फलफुल विकास कार्यक्रम संचलन कार्यविधि -२०७५
कृषि उपज प्रशोधन कारखाना स्थापना अनुदान कार्यविधि - २०७५
शित भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यानवयन कार्यविधि - २०७४
बन्दा र काउली खेति प्रबिधि
कृषि डायरी २०७६
भकारो सुधार - पर्चा
माटोको नमुना संकलन - पर्चा
कृषि इन्टर्न परिचालन कार्यविधि - २०७४
कृषि शिक्षा अनुसन्धान र प्रसार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७४
एकिकृत सामुदायिक नमुना आधुनिक कृषि फार्म स्थापना कार्येक्रम संचालन कार्यविधि
पशुसेवा प्राविधिक पाठयक्रम
कृषि सेवा प्राविधिक पाठ्यक्रम
आ.व. २०७५/७६ को तृतीय चौमासिक र बार्षिक कार्यक्रमको प्रगती प्रतिवेदन