Displaying 1 - 19 of 19
कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला निर्माण कार्यक्रम कार्यविधि - २०७५
सघन फलफुल विकास कार्यक्रम संचलन कार्यविधि -२०७५
कृषि उपज प्रशोधन कारखाना स्थापना अनुदान कार्यविधि - २०७५
शित भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यानवयन कार्यविधि - २०७४
बन्दा र काउली खेति प्रबिधि
कृषि डायरी २०७६
भकारो सुधार - पर्चा
माटोको नमुना संकलन - पर्चा
कृषि इन्टर्न परिचालन कार्यविधि - २०७४
कृषि शिक्षा अनुसन्धान र प्रसार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७४
कृषि औधोगिक क्षेत्र सुपर जोन विकास कार्यक्रम कार्यविधि - २०७३
एकिकृत सामुदायिक नमुना आधुनिक कृषि फार्म स्थापना कार्येक्रम संचालन कार्यविधि
व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्येक्रम संचालन
व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्येक्रम संचालन
व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्येक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३
पशुसेवा प्राविधिक पाठयक्रम
कृषि सेवा प्राविधिक पाठ्यक्रम
आ.व. २०७५/७६ को तृतीय चौमासिक र बार्षिक कार्यक्रमको प्रगती प्रतिवेदन