जम्मा प्रकाशन: 8
वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण (आ.व. २०७६/७७)
अनुदान विवरण पुस्तिका (आ.व. २०७६/७७)
व्यवसायिक माछा पालन प्रविधि पुस्तिका
वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगती विवरण (आ.व. २०७४/75 तथा २०७५/७६)
बन्दा र काउली खेति प्रबिधि
कृषि डायरी २०७६
भकारो सुधार - पर्चा
माटोको नमुना संकलन - पर्चा