सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
EOI document for project of Effectiveness study of Custom Hiring Centres operated under the support of PMAMP 2080-11-03 Closed !!!
Request for EOI Notice on project of Effectiveness study of Custom Hiring Centres operated under the support of PMAMP 2080-11-03 Closed !!!
टेलिफोन नम्‍बर परिर्वतन भएको सम्‍बन्‍धमा सूचना 2080-10-23 Continuous
करार सेवामा कृषि तथा पशु विकास अधिकृतहरुको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना 2080-09-09 Continuous
कृषि स्नातक (इन्टर्न) खटाउने कार्यक्रमको लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-06-22 Closed !!!

प्रकाशनहरु

फल छेड्ने र चुस्‍ने सुँडे मोथ पुतली सम्‍बन्‍धी - पर्चा
कृषि यान्‍त्रिकरणः लगत,लागत र प्रतिफल पुस्‍तिका 2079/80
बार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण (आ.व. २०७8/७9)
अनुदान विवरण पुस्तिका (आ.व. २०७8/७9)
कृषि तथा पशुन्‍छी डायरी 2080
न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यमा धान खरिद र व्‍यवस्‍थापन गर्ने सम्‍बन्‍धी निर्दोशिका -2077
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
दरखास्‍त फारम
पशुसेवा प्राविधिक पाठयक्रम 2077-78
कृषि सेवा प्राविधिक पाठ्यक्रम 2077-78
कृषि तथा पशुपन्‍छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०८०
विषयगत-प्राविधिक-कार्य-समूह-कार्यन्वयन-कार्यविधी-२०७४
कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला निर्माण कार्यक्रम कार्यविधि - २०७५
आ.व. 2080/81 को प्रथम त्रैमासिक प्रगति
आ.व. 2079-80 को वार्षिक प्रगति विवरण
आ.व. 2080/81 को वार्षिक कार्यक्रम, परियोजना व्‍यवस्‍थापन एकाइ
आ.व. 2079/80 को दोस्रो त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक प्रगति
व्यवसायिक-कृषि-उत्पादन-केन्द्र-ब्लक-विकास-कार्यक्रम-संचालन २०७३
व्यवसायिक-कृषि-उत्पादन-केन्द्र-पकेट-विकास-कार्यक्रम-संचालन २०७३
प्रतिफलमा-आधारित-प्रोत्साहन-अनुदान-कार्यक्रम-संचालन-कार्यविधि-२०७३