सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
Third Notice for Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of Motorcycle and Scooter 2078-10-13 Closed !!!
Second Notice for Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of Motorcycle and Scooter 2078-09-29 Closed !!!
कृषि स्नातक(इन्टर्न) खटाउने कार्यक्रमको लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2078-07-12 Closed !!!

प्रकाशनहरु

कृषि प्रविधि Agricultural Technology (Vol.1, No.1, June 2022)
कृषि डायरी २०७८
कृषि डायरी २०७७ (परिमार्जित)
अनुदान विवरण पुस्तिका (आ.व. २०७६/७७)
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
पशुसेवा प्राविधिक पाठयक्रम
कृषि सेवा प्राविधिक पाठ्यक्रम
सेवा करारमा कृषि/पशु सेवा प्राविधिक छनौट सम्बन्धी कार्यबिधि
कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला निर्माण कार्यक्रम कार्यविधि - २०७५
सघन फलफुल विकास कार्यक्रम संचलन कार्यविधि -२०७५
आ.व. 207८/७९ मा संचालित पकेट विकास कार्यक्रम
आ.व. २०७८/७९को परियोजना व्यवस्थापन एकाइको वार्षिक कायर्क्रम
आ.व. 207८/७९ मा संचालित ब्लक विकास कार्यक्रम
आ.व. २०७८/७९ को जोन विकास कार्यक्रमको वार्षिक बजेट सारांश