जम्मा सूचना: 51
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
Second Notice for Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of Motorcycle and Scooter 2078-09-29 Closed !!!
कृषि स्नातक(इन्टर्न) खटाउने कार्यक्रमको लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2078-07-12 Closed !!!
दरखास्त फारम र प्रवेश पत्र 2077-11-03 Closed !!!
सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना 2077-11-03 Closed !!!
कृषि स्नातक (इन्टर्न) खटाउने कार्यक्रमका लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2077-07-23 Closed !!!
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual) 2077-06-05 Continuous
जानकारी सम्बन्धमा 2077-05-23 Continuous
सेवा करारमा पदपूर्तिको सूचना 2076-06-14 Closed !!!
कृषि स्नातक (ईन्टर्न)खटाउने कार्यक्रमका लागि आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2076-06-06 Closed !!!
लागत सहभागिताको आधारमा क्यानिङ्ग तथा प्याकेजिङ्ग उद्योग स्थापना गर्न प्रस्ताव आब्हानको सूचना 2076-02-14 Closed !!!
Notice for cancellation of Bid of Supply, Delivery and Commissioning of Apple Saplings, for the Establishment of High Density Apple Orchard in High Hill Districts of Nepal 2076-02-12 Closed !!!
एकिकृत सामुदायिक नमूना आधुनिक कृषि फार्म स्थापना 2076-02-02 Closed !!!
सघन फलफूल विकास कार्यक्रम संचालन सूचना 2075-12-27 Closed !!!
सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी थप जानकारी 2075-12-17 Closed !!!
सौर्य सिचाई कार्यक्रम अन्तर्गत प्रारम्भिक अध्ययनको लागि छनौट भएका नामावलीहरु तथा सूचीकृत कम्पनीहरु 2075-12-12 Closed !!!
क्यानिङ्ग एण्ड प्याकेजिङ्ग उद्योग स्थापना 2075-12-03 Closed !!!
मनाङ्ग जिल्लामा शित भण्डार गृह निर्माण 2075-12-03 Closed !!!
शित भण्डार गृह (कोल्ड स्टोरेज) निर्माण गर्न प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2075-11-25 Closed !!!
Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of Office Laptops and Laser Land Leveller 2075-09-09 Closed !!!
Second Notice Request for Expression of Interest for the Consulting Service for Conducting “Survey to Assess Baseline Status of Commodities Approached under PMAMP 2075-08-29 Closed !!!