जम्मा सूचना: 57
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद Show on Front Page Show in Popup
Vacancy Notice 2079-80 2079-05-16 Closed !!! Yes No
Gorakhapatra - Vacancy Notice 2079-80 2079-05-16 Closed !!! Yes
मिति २079/05/16 गते प्रकाशति कृषि अधिकृत, पशु विकास अधिकृत, ना. प्रा. स (कृषि) र ना.प.से.प्रा को सुचना बमोजिमको पाठयक्रम। 2079-05-16 Continuous No
दरखास्‍त फारम 2079-05-16 Continuous Yes
कृषि स्नातक (इन्टर्न) खटाउने कार्यक्रमका लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2079-04-25 Closed !!! Yes
Third Notice for Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of Motorcycle and Scooter 2078-10-13 Closed !!! Yes
Second Notice for Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of Motorcycle and Scooter 2078-09-29 Closed !!! Yes
कृषि स्नातक(इन्टर्न) खटाउने कार्यक्रमको लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2078-07-12 Closed !!! Yes
दरखास्त फारम र प्रवेश पत्र 2077-11-03 Closed !!! Yes
सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना 2077-11-03 Closed !!! Yes
कृषि स्नातक (इन्टर्न) खटाउने कार्यक्रमका लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2077-07-23 Closed !!! Yes
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual) 2077-06-05 Continuous Yes
जानकारी सम्बन्धमा 2077-05-23 Continuous Yes
सेवा करारमा पदपूर्तिको सूचना 2076-06-14 Closed !!! Yes
कृषि स्नातक (ईन्टर्न)खटाउने कार्यक्रमका लागि आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2076-06-06 Closed !!! Yes
लागत सहभागिताको आधारमा क्यानिङ्ग तथा प्याकेजिङ्ग उद्योग स्थापना गर्न प्रस्ताव आब्हानको सूचना 2076-02-14 Closed !!! No
Notice for cancellation of Bid of Supply, Delivery and Commissioning of Apple Saplings, for the Establishment of High Density Apple Orchard in High Hill Districts of Nepal 2076-02-12 Closed !!! No
एकिकृत सामुदायिक नमूना आधुनिक कृषि फार्म स्थापना 2076-02-02 Closed !!! No
सघन फलफूल विकास कार्यक्रम संचालन सूचना 2075-12-27 Closed !!! No
सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी थप जानकारी 2075-12-17 Closed !!! No