जम्मा सूचना: 57
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद Show on Front Page Show in Popup
सौर्य सिचाई कार्यक्रम अन्तर्गत प्रारम्भिक अध्ययनको लागि छनौट भएका नामावलीहरु तथा सूचीकृत कम्पनीहरु 2075-12-12 Closed !!! No
क्यानिङ्ग एण्ड प्याकेजिङ्ग उद्योग स्थापना 2075-12-03 Closed !!! No
मनाङ्ग जिल्लामा शित भण्डार गृह निर्माण 2075-12-03 Closed !!! No
शित भण्डार गृह (कोल्ड स्टोरेज) निर्माण गर्न प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2075-11-25 Closed !!! No
Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of Office Laptops and Laser Land Leveller 2075-09-09 Closed !!! No
Second Notice Request for Expression of Interest for the Consulting Service for Conducting “Survey to Assess Baseline Status of Commodities Approached under PMAMP 2075-08-29 Closed !!! No
लागत सहभागिताको आधारमा शीत भण्डार गृह निर्माण गर्न प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2075-06-26 Closed !!! No
High Density प्रविधिबाट स्याउ वगैंचा स्थापनाको लागी विरुवा माग सम्बन्धी सूचना 2075-04-26 Closed !!! No
High density प्रविधिबाट स्याउ वगैंचा स्थापनाको लागी विरुवा मागको आवेदन 2075-04-26 Closed !!! No
शीतभण्डार गृह स्थापना प्रस्तावको छनौट सम्बन्धी सूचना 2075-03-15 Closed !!! No
शीत भण्डार गृह स्थापना सम्बन्धी सूचना 2075-02-24 Continuous No
कृषि विश्वविधालय, अध्ययन संस्थान र कलेजहरुको समन्वयमा कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसार कार्यक्रम सन्चालन गर्न 2075-02-06 Closed !!! No
जोन (आलु) नुवाकोटको शितभण्डार गृह निर्माणका लागी प्रस्ताव आह्वानको सूचना 2075-01-20 Closed !!! No
Custom Hiring Center सम्बन्धी (धान जोन, बर्दिया) 2075-01-11 Closed !!! No
Bid Notice: Semi Hitech Green House Construction 2074-12-27 Closed !!! No
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धमा 2074-12-07 Closed !!! No
तरकारी जोन तनहुँको कृषियन्त्र तथा औजार उपकरणहरुको आपूर्ति गर्न सक्ने दररेट (मूल्य सूची)माग गरिएको सूचना 2074-02-08 Closed !!! No