जम्मा सूचना: 47
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
शीत भण्डार गृह स्थापना सम्बन्धी सूचना 2075-02-24 Continuous
कृषि विश्वविधालय, अध्ययन संस्थान र कलेजहरुको समन्वयमा कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसार कार्यक्रम सन्चालन गर्न 2075-02-06 Closed !!!
जोन (आलु) नुवाकोटको शितभण्डार गृह निर्माणका लागी प्रस्ताव आह्वानको सूचना 2075-01-20 Closed !!!
Custom Hiring Center सम्बन्धी (धान जोन, बर्दिया) 2075-01-11 Closed !!!
Bid Notice: Semi Hitech Green House Construction 2074-12-27 Closed !!!
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धमा 2074-12-07 Closed !!!
तरकारी जोन तनहुँको कृषियन्त्र तथा औजार उपकरणहरुको आपूर्ति गर्न सक्ने दररेट (मूल्य सूची)माग गरिएको सूचना 2074-02-08 Closed !!!