जम्मा प्रकाशन: 12
आ.व. 2080/81 को प्रथम त्रैमासिक प्रगति
आ.व. 2079-80 को वार्षिक प्रगति विवरण
आ.व. 2080/81 को वार्षिक कार्यक्रम, परियोजना व्‍यवस्‍थापन एकाइ
आ.व. 2079/80 को दोस्रो त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक प्रगति
आ.व. 207८/७९ मा संचालित पकेट विकास कार्यक्रम
आ.व. २०७८/७९को परियोजना व्यवस्थापन एकाइको वार्षिक कायर्क्रम
आ.व. 207८/७९ मा संचालित ब्लक विकास कार्यक्रम
आ.व. २०७८/७९ को जोन विकास कार्यक्रमको वार्षिक बजेट सारांश
आ.व. २०७८/७९ मा ब्लक र पकेट विकास कार्यक्रम (संक्षिप्त विवरण )
वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण (आ.व. २०७६/७७)
वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगती विवरण (आ.व. २०७४/75 तथा २०७५/७६)
आ.व. २०७५/७६ को तृतीय चौमासिक र बार्षिक कार्यक्रमको प्रगती प्रतिवेदन