जम्मा प्रकाशन: 10
कृषि तथा पशुपन्‍छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०८०
विषयगत-प्राविधिक-कार्य-समूह-कार्यन्वयन-कार्यविधी-२०७४
कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला निर्माण कार्यक्रम कार्यविधि - २०७५
सघन फलफुल विकास कार्यक्रम संचलन कार्यविधि -२०७५
कृषि उपज प्रशोधन कारखाना स्थापना अनुदान कार्यविधि - २०७५
शित भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यानवयन कार्यविधि - २०७४
कृषि इन्टर्न परिचालन कार्यविधि - २०७४
कृषि शिक्षा अनुसन्धान र प्रसार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७४
एकिकृत सामुदायिक नमुना आधुनिक कृषि फार्म स्थापना कार्येक्रम संचालन कार्यविधि