प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

खुमलटार, ललितपुर, नेपाल

फोन नं. ०१-५४४६९०६
फ्याक्स नं.०१-५५२०३४६
ईमेल: pmamp.pmu@gmail.com