जम्मा प्रकाशन: 23
अनुदान विवरण पुस्तिका (आ.व. २०७९/८०)
बार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण (आ.व. २०७९/८०)
फल छेड्ने र चुस्‍ने सुँडे मोथ पुतली सम्‍बन्‍धी - पर्चा
कृषि यान्‍त्रिकरणः लगत,लागत र प्रतिफल पुस्‍तिका 2079/80
बार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण (आ.व. २०७8/७9)
अनुदान विवरण पुस्तिका (आ.व. २०७8/७9)
कृषि तथा पशुन्‍छी डायरी 2080
अनुदान विवरण पुस्तिका (आ.व. २०७5/७6)
मेशिनले धान रोप्‍नका लागि जानकारीमुलक पुस्‍तिका
मेशिनरी औजारहरुको सञ्‍चालनका विधि
किवीफल खेती प्रविधि पुस्‍तिका
सुन्‍तलाजात फलफूलमा खाद्यतत्त्वको एकीकृत व्यवस्थापन
बार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण (आ.व. २०७७/७८)
अनुदान विवरण पुस्तिका (आ.व. २०७७/७८)
कृषि प्रविधि Agricultural Technology (Vol.1, No.1, June 2022)
कृषि डायरी २०७८
कृषि डायरी २०७७ (परिमार्जित)
अनुदान विवरण पुस्तिका (आ.व. २०७६/७७)
व्यवसायिक माछा पालन प्रविधि पुस्तिका
बन्दा र काउली खेति प्रबिधि