जम्मा प्रकाशन: 2
न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यमा धान खरिद र व्‍यवस्‍थापन गर्ने सम्‍बन्‍धी निर्दोशिका -2077
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)