जम्मा सूचना: 53
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद Show on Front Page Show in Popup
कृषि स्नातक (इन्टर्न) खटाउने कार्यक्रमको लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-06-22 Closed !!! Yes Yes
न्यूनतन समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-05-31 Continuous Yes Yes
कृषि टेलिभिजनबाट प्रशारण गर्ने सम्बन्धि सूचना स्थगन गरिएको सूचना 2080-02-07 Continuous Yes No
कृषि सम्बन्धी विभिन्न मिडियाबाट परियोजनाको गतिविधि प्रकाशन प्रसारण एवं प्रचार प्रसार सम्बन्धी कार्यको प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना 2080-02-03 Closed !!! Yes
Second Notice for Invitation for Sealed Quotation for Procurement of Office Goods ( Desktop Computer, Laptop, Printer, High speed Scanner, AC, Electric Scooter) 2080-01-20 Closed !!! No
Invitation for Sealed Quotation for Procurement of Office Goods ( Desktop Computer, Laptop, Printer, High speed Scanner, AC, Electric Scooter) 2080-01-05 Closed !!! Yes No
कृषि अधिकृत पदको अन्‍तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना। 2079-09-04 Continuous Yes
पशु सेवा अधिकृतको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-09-01 Continuous No
कृषि अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा (सेवा करार) 2079-08-22 Continuous Yes
पशु विकास अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा (सेवा करार) 2079-08-22 Continuous Yes
न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यमा धान खरिद र व्‍यवस्‍थापन गर्ने सम्‍बन्‍धी सूचना (आ.व. 2079/80) 2079-07-29 Continuous Yes
कृषि अधिकृत / पशु विकास अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्‍द्र तोकिएको सूचना। 2079-07-14 Closed !!! Yes No
उच्‍च घनत्‍वमा लगाइने स्‍याउको बिरुवा आपूर्तिकर्ताहरुलाई सूचीकृत हुने बारे सूचना(कार्यक्षेत्र: जुम्‍ला/कालिकोट) 2079-07-03 Continuous Yes
कृषि अधिकृत पदको लागि उम्‍मेदवरको स्‍वीकृत नामावली 2079-06-07 Continuous Yes
पशु विकास अधिकृत पदको लागि उम्‍मेदवरको स्‍वीकृत नामावली 2079-06-07 Continuous Yes
विज्ञापन रद्ध गरिएको सूचना (परियोजना कार्यान्‍वयन एकाइ सर्लाही) 2079-05-20 Continuous Yes
Vacancy Notice 2079-80 2079-05-16 Closed !!! Yes Yes
Gorakhapatra - Vacancy Notice 2079-80 2079-05-16 Closed !!! Yes
मिति २079/05/16 गते प्रकाशति कृषि अधिकृत, पशु विकास अधिकृत, ना. प्रा. स (कृषि) र ना.प.से.प्रा को सुचना बमोजिमको पाठयक्रम। 2079-05-16 Continuous No
दरखास्‍त फारम 2079-05-16 Continuous Yes