जम्मा सूचना: 40
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
कृषि अधिकृत पदको लागि उम्‍मेदवरको स्‍वीकृत नामावली 2079-06-07 Continuous
पशु विकास अधिकृत पदको लागि उम्‍मेदवरको स्‍वीकृत नामावली 2079-06-07 Continuous
विज्ञापन रद्ध गरिएको सूचना (परियोजना कार्यान्‍वयन एकाइ सर्लाही) 2079-05-20 Continuous
Vacancy Notice 2079-80 2079-05-16 Closed !!!
Gorakhapatra - Vacancy Notice 2079-80 2079-05-16 Closed !!!
मिति २079/05/16 गते प्रकाशति कृषि अधिकृत, पशु विकास अधिकृत, ना. प्रा. स (कृषि) र ना.प.से.प्रा को सुचना बमोजिमको पाठयक्रम। 2079-05-16 Continuous
दरखास्‍त फारम 2079-05-16 Continuous
कृषि स्नातक (इन्टर्न) खटाउने कार्यक्रमका लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2079-04-25 Closed !!!
Third Notice for Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of Motorcycle and Scooter 2078-10-13 Closed !!!
Second Notice for Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of Motorcycle and Scooter 2078-09-29 Closed !!!
कृषि स्नातक(इन्टर्न) खटाउने कार्यक्रमको लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2078-07-12 Closed !!!
दरखास्त फारम र प्रवेश पत्र 2077-11-03 Closed !!!
सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना 2077-11-03 Closed !!!
कृषि स्नातक (इन्टर्न) खटाउने कार्यक्रमका लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2077-07-23 Closed !!!
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual) 2077-06-05 Continuous
जानकारी सम्बन्धमा 2077-05-23 Continuous
सेवा करारमा पदपूर्तिको सूचना 2076-06-14 Closed !!!
कृषि स्नातक (ईन्टर्न)खटाउने कार्यक्रमका लागि आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2076-06-06 Closed !!!
लागत सहभागिताको आधारमा क्यानिङ्ग तथा प्याकेजिङ्ग उद्योग स्थापना गर्न प्रस्ताव आब्हानको सूचना 2076-02-14 Closed !!!
Notice for cancellation of Bid of Supply, Delivery and Commissioning of Apple Saplings, for the Establishment of High Density Apple Orchard in High Hill Districts of Nepal 2076-02-12 Closed !!!